منشور اخلاقی کوچینگ

 

منشور اخلاقي کوچينگ بر مبنای اصول ICF

ديباچه

ICF (فدراسيون بين المللي کوچينگ) متعهد به حفظ، ارتقا و تعالي در کوچينگ است. از اين رو، ICF از کليه اعضا و کوچ‌هاي معتبر (کوچ‌ها، منتور کوچ‌ها، ناظران کوچينگ، معلمان کوچ‌ها يا دانشجويان) انتظار دارد به مولفه‌ها و اصول منشور اخلاقي حاضر پايبند بمانند: صالح بوده و شايستگي‌هاي بنيادين  ICF را به طور موثر در حرفه‌ي خود به کار بندند.

در راستاي ارزش‌هاي بنيادين ICF و تعريف اين فدراسيون از کوچينگ، منشور حاضر جهت ارائه‌ي دستورالعمل‌هاي مربوطه، پاسخگويي و استانداردهاي رفتاري براي کليه اعضاي ICF و دارندگان مدرک ICF طراحي شده و آنها ملزم به رعايت اصول اخلاقي ICF در اين منشور هستند:

 

فصل يک: تعاريف

 • کوچينگ: کوچينگ شراکت با مراجعان طي يک فرايند خلاقانه و تفکربرانگيز است که براي به حداکثر رساندن پتانسيل فردي و حرفه‌اي، الهام بخش آنهاست.
 • کوچ ICF: کوچ ICF اجراي شايستگي‌هاي بنيادين ICF را پذيرفته و به پاسخگويي در برابر منشور اخلاقي ICF متعهد مي‌ماند.
 • رابطه‌ي کوچينگ حرفه‌اي: يک رابطه‌ي کوچينگ حرفه‌اي زماني به وجود مي‌آيد که کوچينگ شامل توافقي (از جمله قرارداد) شود که مسووليت‌هاي هر طرف را تعريف کند.
 • نقش‌ها در رابطه‌ي کوچينگ: در راستاي شفاف‌سازي نقش‌ها در رابطه‌ي کوچينگ، اغلب لازم است که ميان مراجع و حامي مالي (اسپانسر) تمايز قائل شد. در اغلب موارد، مراجع و حامي مالي يک نفر هستند و در نتيجه به طور مشترک تحت عنوان مراجع اطلاق مي‌شوند. با اين حال، در راستاي اهداف تفکيک نقش، ICF اين دو نقش را به شکل زير تعريف مي‌کند:
 • مراجع: مراجع فردي (افرادي) است که کوچ مي‌شود.
 • حامي مالي: حامي مالي (اسپانسر) هويتي (از جمله نمايندگان آن) است که بابت و/يا جهت هماهنگي ارائه‌ي خدمات کوچينگ پول مي‌پردازد. در همه‌ي موارد، توافقات شروع کوچينگ بايد به صراحت متضمن حقوق، نقش‌ها و مسووليت‌هاي مراجع و حامي مالي در صورت متفاوت بودن اين دو شخص باشند.
 • دانشجو: “دانشجو” کسي است که در برنامه‌ي آموزش کوچ ثبت نام کرده و يا با يک ناظر کوچينگ يا منتور کوچ براي يادگيري فرايند کوچينگ يا ارتقاء و توسعه‌ي مهارت‌هاي کوچينگ خود کار مي‌کند.
 • تضاد منافع: موقعيتي که در آن يک کوچ داراي منافع خصوصي يا شخصي است که به صراحت هدف وظايف رسمي او به عنوان يک کوچ يا حرفه‌اي را تحت تاثير قرار مي‌دهند.

 

فصل دو: استانداردهاي منشور اخلاقي ICF

بخش ۱: رفتار حرفه‌اي در سطح کلي:

من، به عنوان يک کوچ:

 1. در کليه تعاملات، از جمله آموزش کوچ، منتور کوچ و فعاليت‌هاي نظارت بر کوچ مطابق با منشور اخلاقي ICF عمل و رفتار کنم.
 2. در انجام اقدامات مناسب با کوچ، معلم يا منتور کوچ، متعهد بوده و/يا در صورت وجود هرگونه تخطي از منشور اخلاقي يا تخطي احتمالي به محض آگاهي، شامل اينجانب يا ديگران، فوراً با ICF تماس بگيرم.
 3. به ديگران، از جمله سازمان‌ها، کارمندان، حاميان مالي، کوچ‌ها و ديگراني که به آگاهي درباره‌ي مسووليت‌هاي تصريح شده در اين منشور نياز دارند اطلاع‌رساني کرده و در ارتقاء آگاهي آنها بکوشم.
 4. در مقابل هرگونه تبعيض غيرقانوني در فعاليت‌هاي شغلي، شامل سن، نژاد، گرايشات جنسيتي، قوميت، گرايشات جنسي، دين، اصالت ملي يا معلوليت بايستم.
 5. در گفتار و نوشتار چيزي را بگويم و بنويسم که در مورد آنچه به عنوان کوچ، حرفه‌ي کوچينگ يا ICF ارائه مي‌کنم، صحيح و دقيق باشد.
 6. به درستي خود را با شايستگي‌ها، تخصص، تجربه، آموزش، گواهينامه‌ها و اعتبارنامه‌هاي ICF معرفي نمايم.
 7. به تلاش‌ها و سهم ديگران ارج نهاده و تنها بر مطالب خود، ادعاي مالکيت داشته باشم. اينجانب اذعان مي‌کنم تخطي از اين استاندارد، نيازمند راه حل قانوني توسط شخص ثالث خواهد بود.
 8. همواره در جهت شناسايي مسائل فردي خود که در عملکرد کوچينگ يا روابط کوچينگ حرفه‌اي اينجانب تعارض يا خللي ايجاد مي‌کنند کوشا باشم. در صورت وجود چنين مسائلي بلافاصله درخواست کمک حرفه‌اي داده و اقدام مورد نياز را مشخص کنم، که آيا هر زماني که واقعيت‌ها و شرايط ايجاب مي‌کند، درست است روابط کوچينگ خود را معلق يا متوقف نمايم.
 9. اذعان مي‌دارم که اين منشور اخلاقي در مورد رابطه‌ي من با مراجعان کوچينگ، مراجعان، دانشجويان، مِنتي‌ها و افراد تحت نظارت نيز صدق مي‌کند.
 10. با شايستگي، صداقت و در چهارچوب استاندار‌دها و دستورالعمل‌هاي موضوعي مربوطه تحقيق کرده و نتايج را گزارش کنم. تحقيقات بنده با موافقت الزامي يا تاييد افراد حاضر در تحقيق و با اين رويکرد انجام خواهند شد که از شرکت‌کنندگان در برابر هر گونه آسيب احتمالي محافظت کند. کليه‌ي اقدامات تحقيقاتي به گونه‌اي انجام خواهند شد که با تمامي قوانين کشوري که تحقيق در آن انجام مي‌شود مطابقت داشته باشند.
 11. هرگونه سوابق از جمله فايل‌هاي الکترونيکي و ارتباطات ايجاد شده در طول دوره‌ي کوچينگ را حفظ، نگهداري و نابود کنم، به گونه‌اي که محرمانه بودن، امنيت و حريم خصوصي تضمين شده و با قوانين و توافقات مربوطه همخواني داشته باشد.
 12. از اطلاعات تماس ICF (آدرس، ايميل، شماره تلفن و غيره) فقط به روش و اندازه‌ي تعيين شده توسط ICF استفاده کنم.

بخش ۲: تضاد منافع

من، به عنوان يک کوچ:

 1. تلاش مي‌کنم از هرگونه تضاد يا تضاد احتمالي در منافع آگاه بوده و چنين تضادي را بي‌پرده فاش کنم و اگر تضاد بروز کرد، پيشنهاد دهم که خود را از موقعيت حذف کنم.
 2. نقش‌هاي کوچ‌هاي داخلي را شفاف کرده، مرزها را مشخص کرده و هرگونه تضاد منافع ميان کوچينگ و ديگر نقش‌ها را با ذي‌نفعان مورد بحث و بررسي قرار دهم.
 3. هرگونه پاداش پيش‌بيني شده از شخص ثالث که بابت ارجاع مراجعان يا پرداخت بابت مراجعه مراجعان دريافت کرده‌ام را به اطلاع مراجع و حامي مالي خود برسانم.
 4. به رابطه کوچ/مراجع، صرف نظر از شکل پاداش، احترام بگذارم.

بخش ۳: رفتار حرفه‌اي با مراجعان:

من، به عنوان يک کوچ:

 1. اخلاقاً آنچه در صحت آن ترديد ندارم به مراجعان، مراجعان احتمالي يا حاميان مالي درباره‌ي ارزش احتمالي فرايند کوچينگ يا شخص خود به عنوان يک کوچ بگويم.
 2. با دقت، قبل يا در جلسه مقدماتي، توضيح داده و تلاش کنم مراجع کوچينگ و حاميان مالي او ماهيت کوچينگ، ماهيت و محدوديت‌هاي محرمانه بودن، توافقات مالي و هرگونه شرايط و الزامات توافق کوچينگ را درک کنند.
 3. با مراجعان و حاميان مالي قبل از شروع رابطه‌ي کوچينگ، توافقنامه‌ي خدمات کوچينگ صريح داشته و به اين توافق احترام بگذارم. اين توافق شامل نقش‌ها، مسووليت‌ها و حقوق همه‌ي طرفين حاضر خواهد بود.
 4. مسووليت آگاهي و تعيين مرزهاي واضح، دقيق و مطابق با فرهنگ حاکم، که بر تعاملات فيزيکي و غير از آن، ميان من و مراجعان يا حاميان مالي حاکم است را برعهده بگيرم.
 5. از هرگونه رابطه‌ي جنسي يا عاشقانه با مراجعان يا حاميان مالي يا دانشجويان، مِنتي‌ها يا افراد تحت نظارت خود بپرهيزم. بعلاوه، احتمال هرگونه صميميت جنسي احتمالي ميان طرفين شامل پرسنل پشتيباني و/يا دستياران را هشدار داده و اقدام لازم براي حل و فصل اين موضوع يا لغو اشتغال براي ارائه‌ي يک محيط امن کلي را در پيش بگيرم.
 6. به حقوق مراجعان براي فسخ رابطه‌ي کوچينگ در هر نقطه‌اي از اين فرايند، منوط به انجام توافقات، احترام بگذارم. همچنين، نسبت به نشانه‌هاي هرگونه تغيير در ارزش دريافتي از رابطه‌ي کوچينگ آگاه بمانم.
 7. اگر بر اين باورم که مراجع يا حامي مالي توسط يک کوچ يا منابع ديگر، خدمات بهتري دريافت خواهد کرد آنها را به اين کار ترغيب کنم و در صورت نياز، مراجع خود را ترغيب کنم از خدمات ديگر افراد حرفه‌اي استفاده کند.

بخش ۴: حفظ محرمانه‌گي/حريم شخصي

من، به عنوان يک کوچ:

 1. شديدترين سطوح محرمانه بودن را در مورد کليه‌ي اطلاعات مراجعان و حاميان مالي خود رعايت کنم، مگر آن‌که قانون من را ملزم به افشا کند.
 2. توافق واضح و صريح درباره‌ي نحوه‌ي تبادل اطلاعات کوچينگ بين کوچ، مراجع و حامي مالي داشته باشم.
 3. در زمان کار به عنوان کوچ، منتور کوچ، ناظر کوچينگ يا معلم، با مراجع و حامي مالي، دانشجو، منتي، يا افراد تحت نظارت درباره‌ي شرايطي که تحت آن مي‌توان محرمانه‌گي اطلاعات را رعايت نکرد، توافق صريح داشته باشم (مانند فعاليت غيرقانوني، منوط به حکم يک دادگاه معتبر يا احضاريه؛ احتمال خطر يا ريسک احتمالي براي خود و ديگران، غيره) و اطمينان يابم که مراجع و حامي مالي، دانشجو، منتي، يا افراد تحت نظارت داوطلبانه و آگاهانه به صورت کتبي با اين حدود حفظ محرمانه بودن موافق هستند. در صورتي که از روي منطق و استدلال بر اين باور باشم يکي از شرايط بالا صدق مي‌کند بايد مقامات مربوطه را در جريان قرار دهم.
 4. از همه افرادي که با من در پشتيباني از مراجعانم کمک مي‌کنند بخواهم به منشور اخلاقي ICF، شماره ۲۶، بخش ۴، استانداردهاي حفظ محرمانه بودن و حريم شخصي و هر بخش ديگري از اين منشور اخلاقي که قابل اجراست پايبند بمانند.

بخش ۵: توسعه‌ي مداوم

من، به عنوان يک کوچ:

 1. به نياز به پيشرفت مداوم و پيوسته در مهارت‌هاي حرفه‌اي خود متعهد مي‌مانم.

 

فصل سه: تعهد اخلاقي ICF

من، به عنوان يک کوچ ICF، اذعان داشته و تاييد مي‌نمايم که به الزامات اخلاقي و قانوني مراجعان و حاميان مالي کوچينگ خود، همکاران و عموم مردم به طور کلي احترام بگذارم. من متعهد مي‌شوم منشور اخلاقي ICF را رعايت کرده و اين استانداردها را با کساني که کوچ مي‌کنم، درس مي‌دهم، منتورينگ مي‌کنم يا بر آنها نظارت دارم، پياده کنم.

اگر از اين تعهد اخلاقي يا بخشي از منشور اخلاقي ICF تخطي کنم، موافقت دارم ICF طبق صلاحديد خود اينجانب را به خاطر اين تخطي، مسوول بداند. به علاوه، مي‌پذيرم که پاسخگويي من در قبال ICF بابت هرگونه تخطي، شامل تحريم‌هايي از جمله محروميت از عضويت ICF و/يا اعتبارنامه‌هاي ICF من خواهد بود.

منبع:

https://www.coachfederation.org/about/ethics.aspx?ItemNumber=854

ترجمه و نشر الکترونيکي: کانون يادگيري فردا

CYFCo.ir