اخبار کیف کو

جلسات کوچینگ کانون یادگیری فردا

جلسه آزمایشی کوچینگ کیف‌کو

/
جلسات آزمایشی، جلسات رایگانی هستند که با هدف آشناییِ شما با فرایند کوچینگ برگزار می‌شوند. شما فرصت دارید تا یک جلسه‌ی رهیاری (کوچینگ) رایگان را تجربه کنید.