دوره های مهارت آموزی

مدیردرنقش کوچ
کافه کوچینگ
تاب‌آوری و خاموش کردن استرس
برنامه ریزی توسعه فردی
خلق آینده
والدین در نقش رهیار
تضاد ارتباط زندگی