روش کار ما

آنچه هستیم، نتیجه‌ی پارادایم دیروز ماست. آنچه خواهیم شد، نتیجه‌ی پارادایم امروز ماست.

کانون یادگیری فردا (کیف‌کو) بر مبنای تفکر کوچینگی و روش مبتنی بر آن، در خدمت افراد و سازمان‌ها برای ایجاد راه‌ حل‌های خودشان و خلق آینده‌ی مطلوب‌شان می‌باشد. آنچه شما نیاز دارید در درون شما و سازمان‌تان قرار دارد و این مجموعه با اجرای کارگاه‌های مهارت‌محور و همراهی کوچ‌ها و منتورهای خود در مسیر رسیدن به اهداف، شما را همراهی می‌کند.

این مسیر برای افراد و سازمان‌هایی مناسب است که خود را برای تغییرات آماده می‌بینند و اشتیاق به بهبود، توسعه و عبور از موانع دارند و مسوولیت ساخت آینده‌ی خود را به طور کامل بر عهده گرفته‌اند.

بر مبنای تجربیات و کارگاه‌های برگزار شده در سازمان‌های مختلف، این کانون مسیر مشخصی برای افزایش کارایی و تاثیرگذاری خدمات خود کشف کرده است و ما خوشحال خواهیم شد در این مسیر در کنار شما باشیم.

چگونه شما را در خلق آینده مطلوبتان یاری خواهیم کرد؟

در روش کانون یادگیری فردا موضوعات آموزشی با استفاده از روش کوچینگ با همکاری پرسنل بر اساس نیاز سازمان در راستای خلق آینده مطلوب تهیه می‌شود. این موضوعات به صورت کارگاه‌ها، سمینارها و یا کلاسهایی مهارت محور طراحی و برگزار می‌شود. همراهی کوچ‌ها(Coach) و منتورهای (Mentor) کیف‌کو با پرسنل در بستر زمان موجب می‌شود تا با به کاربستن موضوعات آموزش داده شده، فرآیند یادگیری کامل شده و به ابراز طبیعی (self-expression) افراد مبدل گردد.

این روش شامل سه مرحله است:

الف- شناخت وضع موجود:

گفت‌وگوی کوچینگی با سهام داران، مدیران ارشد، مدیران میانی و برخی از کارکنان کلیدی و شناسایی توانمندی‌ها و نقاط قوت بالفعل و بالقوه و ارایه گزارش کامل.

ب- ترسیم نقشه راه و استراتژی حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب

طراحی و برگزاری کارگاه‌های کاربردی مورد نیاز جهت تقویت نقاط قوت برای پرسنل.

ج- همراهی در آغاز و تداوم سفر

کوچینگ و منتورینگ مورد نیاز پرسنل جهت دستیابی به اهداف سازمان.

با ما تماس بگیرید.