کوچینگ کودکان

کوچینگ چه کمکی به کودکان می‌کند؟

کوچینگ کودکان

/
کوچینگ کودکان-کوچینگ رابطه‌ای است بین کوچ و مراجع که بر بستری از مسوولیتِ مراجع نسبت به خودش شکل می‌گیرد و کوچ با تکیه بر صلاحیت‌های خود، به مراجع در ساختِ مسیری بر مبنای آگاهی‌های او، کمک می‌کند.به نظرِ من همان طور که کوچ دارای ویژگی‌های مشخصی است، مراجع هم برای حضور در جلسه‌ی کوچینگ لازم است دارای ویژگی‌هایی باشد تا جلسه‌ی کوچینگ امکان شکل‌گیری بیابد.
شش پند بد که به کودکان می‌دهیم

شش پند بد که به کودکان می‌دهیم

/
بیشتر والدین دوست دارند فرزندان‌شان در زندگی موفق باشند، به همین خا…