افشین چایچی نصرتی

کوچ زندگی

دارای مدرک سطح یک کوچینگ از فدراسیون بین‌المللی کوچینگ