• افشین وزیریان

افشین وزیریان

کوچ بهبود عملکرد و توسعه فردی و سازمانی هستم.‌کارشناسی خود را در رشته مهندسی مکانیک و کارشناسی ارشد را در رشته MBA گذرانده ام. مدیریت، بازرگانی خارجی، مربیگری بین‌المللی یوگای خنده و تسهیل‌گری از حوزه‌های حرفه‌ای است که تجربه کرده‌ام. اشتیاق روزافزونی به رشد، یادگیری و چالشهای جدید دارم. مهمترین ویژگی من بعنوان کوچ، داشتن مهارت ترغیب مراجع برای تبدیل پتانسیلهایش به قابلیت می‌باشد.