مهسا گنجی

راستش معرفی خودم به نظرم خیلی ساده است. اینکه صدام می کنن “مهسا” و نام فامیلی که بهم رسیده “گنجی” هست. بقیه اش مثل همه ی آدم های یکسری داشته ها و نداشته هامه. همینقدر کوتاه، ساده و واضح. بخشی از این داشته ها مربوط میشه به مسیرشغلیم که انتخاب کردم کوچ زندگی و مدرس سواد اطلاعاتی باشم. من در این مسیر هستم چون رشد، آگاهی، رهایی و پویایی از ارزش های زندگی منه.