مهرداد کیمیارودی

دارای مدرک سطح یک کوچینگ از فدراسیون بین المللی کوچینگ ICF