ناهید بوداغی

کوچ حرفه‌ای با تاییدیه ‌ACC از فدراسیون بین‌المللی کوچینگ ICF

از نقاط قوت ناهید تمرکز بر توانمندی‌ها و استفاده از آنها درجهت رشد و توسعه می‌باشد.

ناهید تسهیلگر و ره‌يار (کوچ)  رشد و توسعه فردی و همچینین بهبود عملکرد است، بر روی باورها و همچینین مشکلات حاصل از به‌تعویق اندازی‌ها و بالابردن کارایی کارمی‌کند.

او همچینین یادگیری و شناخت خود و کشف درونیات علاقه، مطالعات و تجربیات بسیار دارد. در صورتیکه می‌خواهید خودتان و توانمندی‌های خودتان را کشف کنید و به سمت استفاده کارآمد از آنچه دارید حرکت کنید او فرد مناسبی برای همراهی است.