• سجاد سعیدنیا

سجاد سعیدنیا

کوچ زندگی، مسیر شغلی و کسب‌و‌کار
کوچ حرفه ای با تاییدیه PCC از فدراسیون بین‌المللی کوچینگICF