سمانه صادقی

دارای مدرک سطح یک کوچینگ از فدراسیون بین‌المللی کوچینگ