/5

افشین محمد

حوزه های تخصصی:

کوچ حرفه‌ای با تاییدیه ACCاز فدراسیون بین‌المللی کوچینگ

داستان من

توضیحات

داستان من:

از سال ۱۳۹۴ با ورود به آکادمی FCA که تایيدیه سازمان ICF را دارد، مشغول به آموزش دیدن سطح یک کوچينگ شدم و از اردیبهشت ۱۳۹۵ به عنوان کوچ زندگی و مدیران اجرایی )Coach Executive & Life )فعاليت حرفهای خودم را شروع کردم و با اجرای دو وبينار بين دانشجویان FCA درشهریور و آبان ۱۳۹۵ به گسترهی فعاليت خود افزودم.
عملگرایی، همدلی، شوخطبعی، در لحظه بودن، مسووليت‌پذیری، دوستی، یکتایی، خالقيت، عشق به ایران و آرامش از ارزشهای بنيادی من است. به دليل ارزشها و علاقه‌ام به کار تيمی از زمان دانشجویی به سرعت وارد فعاليتهای فوق برنامه شدم. اولين تابلوی فرهنگی دانشکده را تحت عنوان “ایست” به کمک یک تيم راه اندازی کردم که بعدتر نام آن به “واحه” تبدیل شد. سپس مدیر دفتر فعاليتهای دانشجویی دانشکده مهندسی مکانيک
شدم. اولين دوره انتخابی شورای فعاليتهای دانشجویی نيز در همان دوران توسط من و دوستانم اجرا شد.
همزمان با تحصيالت کارشناسی ارشد، در پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی به عنوان طراح استخدام شدم و در بيش از پانزده تست عملياتی شرکت داشتم و در سال آخر حضور در جهاد، فرمانده ميدان بودم.
در همين زمان، شرکت پيشتازان توسعه صنعت ایليا را با تشویق همسرم در سال ۱۳۸۱ تاسيس کردم و اولين ميکروفيدر غنیسازی را به عنوان اولين پروژهی شرکت، به کمک دو شریک دیگرم، طراحی کرده و ساخته و راه اندازی کردیم. با افزایش پروژههای شرکت، از سال ۱۳۸۴ بر روی فعاليت در شرکت متمرکز شدم. شرکت پيشتازانتوسعهصنعت ایليا تنها شرکت موجود در ایران است که ۱۸ سال سابقهی کار با مواد پودری دارد. یک ثبت اختراع و تعداد زیادی سيستم که برای اولين بار توسط مهندسان ایرانی طراحی و ساخته شده، محصول این پانزده سال فعاليت است و البته تربيت نيروی انسانی ماهر، حرفهای و با انگيزش بالا از اهداف جنبی من در شرکت بوده است. )یکی از نيروهای آموزش دیده در شرکت در حال حاضر شرکتی با گردش مالی باال و موفقيت چشمگير دارد.(به دليل حوزه خاص فعاليت شرکت، هر سال تکنولوژی یا ایدهی جدیدی در شرکت طراحی، تست و عملياتی
شده که بر حوزهی محصوالت و راهحلهای ممکن برای مشتریان افزوده و در عمل سبب ادامه حيات شرکت شده است.
برای شناخت دو جانبه و ارزیابی موضوع مراجع، پيش از ورود به یک دوره کوچينگ، یک جلس هی ابتدایی برگزار خواهم کرد. عموماً جلسات من، به دليل همدلی و اعتماد دوجانبه، عمق میگيرد. عالقه اصلی من به کوچينگ در دو موضوع نهفته است: ایمان به وجود راه حل در درون هر فرد و همراهی کوچ با مراجع تا رسيدن به هدف.

برای گسترش فعاليتهایم در این حوزه نوین، به همراه شرکایم کامران فرنيان و حسين گائينی اقدام به خلق سازمانی جهت ارائه خدمات در حوزه کوچينگ، منتورینگ و کارگاههای خاص با رویکرد مهارتآموزی کردیم که تا کنون مورد استقبال مراجعان و کسب و کارهای کوچک و متوسط و سازمانهای دولتی قرار گرفته است.

سوابق و مدارک و…

 • کوچ حرفهای با تایيدیه ACC از فدراسيون بينالمللی کوچها ICF
   دارای مدرک سطح یک کوچينگ FCA 1395-1394
   دوره MBA سازمان مدیریت صنعتی ۱۳۸۶-۱۳۸۷
   کارشناسی ارشد مهندسی مکانيک، “طراحی کاربردی” دانشکده فنی دانشگاه تهران ۱۳۷۹-۱۳۸۱
   کارشناسی مهندسی مکانيک جامدات دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۷۴-۱۳۷۸
   دیپلم ریاضی فيزیک دبيرستان البرز۱۳۷۰-۱۳۷۴
 • هفته نامه گل آقا: طنزپرداز (۱۳۷۴-۱۳۷۶)
   مدیر دفتر فعاليتهای دانشجویی دانشکده مهندسی مکانيک: (۱۳۷۷-۱۳۷۹)
   پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی: طراح و معاون پروژه(۱۳۷۹-۱۳۸۴)
   وبالگنویس با دو وبالگ طنز، دارای نشان برترین وبالگ پرشينبالگ در سال (۱۳۸۵ ۱۳۸۳-۱۳۸۸)
   کارآفرین، بنيادگذار و مدیر عامل شرکت پيشتازان توسعه صنعت ایليا: دارای یک ثبت اختراع، بيش از ۲۳۰ تجهيز و سيستم در حال کار در سراسر کشور(com.iliafeeding.www)(1381-اکنون)
   کوچ حرفه‌ای: Coach Life ،Coach Executive با بيش از۱۲۰۰ جلسه سابقه کوچينگ و برگزاری کارگاه‌های مشترک کافه کوچينگ، کافه فيلم کوچينگ، جانشينپروری و کوچينگ و منتورینگ،مهارت‌های پایه کوچينگ، مذاکره کوچينگی، مدیر در نقش کوچ، مدیریت زمان با رویکرد کوچينگ، مربیگری در مدیریت عملکرد کارکنان، تغيير نگرش در مدیریت تحول، منتورینگ، کوچينگ گروهی تاب‌آوری و خاموش کردن استرس( در توانير، ایرانخودرو، کارن، پاشکار، وادا، مدرسه اشتغال دانشگاه صنعتی شریف، رایتل، سازمان بهزیستی استان تهران، مگاموتور، شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران،شرکت قطارهای مسافرتی رجا، دیجیکاال، باميلو، انرژی اتمی، ماسترفوده، شرکت داروسازی دکتر عبيدی، مپنا، پارسا پليمر شریف، کوبلدارو، فوالد هرمزگان، هيربدنيرو، ساناعایق، گوناکيا)

شرکت در اولين نمایشگاه توسعه کسب و کار و دریافت نشان غرفه برتر، تسهيلگر هيات مدیره (۱۳۹۵-اکنون)
 ریيس هيات مدیره و یکی از بنيادگذاران موسسه کلام یادگيری فردا (کيفکو): یکی از اولين سازمان‌های ایرانی جهت ارائه خدمات کوچينگ، منتورینگ و مهارت آموزی (۱۳۹۵-اکنون)

نقد و بررسی:

مسعود محمدی پور، کارشناس ارشد مهندسی صنایع، مدیر توسعه منابع شرکت فناوران جهان گستر
به عنوان فردی که دورههای خودشناسی و مردمشناسی را در حدود ۱۵ سال پيش گذرانده، تصور نمیکردم افشين محمد بتواند کمکی به روند زندگیام بکند. با مسائلی از دید خودم کامالً مبهم و سردرگُم وارد جلسات شدم. دقت نظر، تعمق، گوش شنوا و استخراج نقطه یا نقاطی که بعدها متوجه شدم نام آنها مانع هست، روندی حيرت آور داشت. جلسه سوم متصور بودم به ارزشمندترین مانع زندگیام رسيدهام و ممکن است جلسات بعدی ام تقریباً خالی از نتيجه باشد! ولی اینطور نشد! از جلسه چهارم تا پایان جلسات، هر جلسه، مانعی عميقتر، با هيجانی بهمراتب بيشتر، کشف و استخراج میشد! امروز که فکر میکنم، مانند چيزی شبيه به کاهو، هر چه جلسات پيش میرفت، به لایه هایی پنهانتر، نور نخورده و بسيار جذابتر دسترسی پيدا میشد.
افشين محمد قطعاً چيزی فراتر از یک کوچ است. بهرهگيری از مطالعات گسترده در بسياری زمينه ها، ایشان را به فردی چندبعدی تبدیل کرده است. تخصص ویژه ایشان، بهرهمندی از تکنيکهای پيشرفته همدلی و شکار عقاب گونۀ موانع است.
بدون تردید تداوم جلسات کوچينگ با ایشان چيزی شبيه چرخه دمينگ را در کسب وکار و حوزه خانواده رقم میزند. به همۀ کسانی که احساس میکنند دانش و مهارت الزم را برای زندگی دارند، توصيه میکنم با ایشان یک دوره کوچينگ را تجربه کنند تا دریابند چه زوایای روشنی از قصور و تقصير در زندگی روزمره دارند.

توضیحات تکمیلی

شهر

تهران

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “افشین محمد”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تعداد جلسات را انتخاب کنید

قیمت هرجلسه: تخفیف: قیمت کل:
درباره ما

کلام یادگیری فردا مجموعه‌ای است که توسط تعدادی از کوچ‌های حرفه‌ای شکل گرفته است.

کیفکو این افتخار را دارد که با ترکیب موثر آموزش‌های مهارت‌محور، کوچینگ و منتورینگ، در کنار شما همراهان گرامی باشد تا یادگیری را در خود و سازمان‌تان نهادینه کنید و بتوانید آینده‌تان را آن‌گونه که می‌خواهید و دوست دارید خلق نمایید و بیافرینید.

کلام یادگیری فردا مجموعه‌ای است که توسط تعدادی از کوچ‌های حرفه‌ای شکل گرفته است.

کیفکو این افتخار را دارد که با ترکیب موثر آموزش‌های مهارت‌محور، کوچینگ و منتورینگ، در کنار شما همراهان گرامی باشد تا یادگیری را در خود و سازمان‌تان نهادینه کنید و بتوانید آینده‌تان را آن‌گونه که می‌خواهید و دوست دارید خلق نمایید و بیافرینید.

تماس با ما

دریافت 10 ابزار کوچینک

ثبت مشاوره