کارگاه مهارت آموزی

مهارت‌آموزی چیست؟

مهارت برخلاف استعداد لزوماً ذاتی نیست، بلکه یک توانایی اکتسابی و قابل یادگیری است و از طریق آموزش به شیوه خاص به دست می‌آید که به آن مهارت‌آموزی می‌گوییم. مهارت‌آموزی، آموزش همراه با یادگیری و بسیار حائز اهمیت است چراکه آموزشی که بدون یادگیری باشد قدرت تفکر کردن و خلاقیت فرد را محدود کرده و ممکن است توانایی بهتر کردن مراحل و فرآیندها را از او بگیرد.

ویژگی کارگاه‌های مهارت‌آموزی

تفاوت کارگاه‌های مهارت‌آموزی با کلاس آموزشی یا درسی در آموزش و یادگیری است. آموزش صرفاً جنبه تئوری دارد و مستلزم حضور مدرس به‌عنوان متکلم وحده است اما یادگیری، چگونگی انجام کارها و به‌کارگیری دانش کسب‌شده در عمل توسط فرد فراگیرنده است.

در کارگاه‌های مهارت‌آموزی از ابزارهای یادگیری و تمرین‌های گروهی استفاده می‌شود و تمرکز، بیشتر معطوف به افراد یادگیرنده (شرکت‌کنندگان) و نقش مؤثر تعامل آن‌ها با همدیگر است تا استاد و محتوا. درواقع محور یادگیری شرکت‌کننده‌ها هستند نه استاد.

چرا کارگاه‌های مهارت‌آموزی کیفکو را انتخاب کنیم؟

آموزش ۲۲ درصد اثرگذار است اما اثرگذاری آموزش به همراه کوچینگ ۸۸ درصد است. تحقیقات نشان می‌دهد که ۷۰ درصد یادگیری ما از خودمان، ۲۰ درصد از حضور کوچ، منتور، مشاور، تسهیلگر و تنها ۱۰ درصد از آموزش و دوره و مطالعه و روش‌های مشابه ناشی می‌شود.

بر اساس همین تحقیقات، مجموعه کیفکو (کلام یادگیری فردا) در کارگاه‌های مهارت‌آموزی خود رویکرد « خود، دیگری، استاد» را ابداع نموده تا فضایی ایجاد شود که فراگیر (خود) در محوریت یادگیری قرار گیرد و تسهیلگر (استاد) و دیگر فراگیران (دیگری)، سه ضلع یادگیری را تکمیل کنند تا تغییر در رفتار که هدف نهایی یادگیری است، اتفاق افتد. بدین ترتیب مدرس به تسهیلگر تغییر نقش می‌دهد و گوینده مطلق نیست و  پارادایم (مدل ذهنی) یادگیری  پررنگ‌تر از پارادایم آموزش است.

در کارگاه‌های مهارت‌آموزی کیفکو هر کسی کشف ویژه‌ی خودش دارد و با این کشف یادگیری رخ می‌دهد و سبب می‌شود که دستاورد هر فرد از این نوع کارگاه‌ها متفاوت باشد. ابزارهایی مانند گفتگو، پرسش‌گری و بازخورد دادن و همچنین تمرین‌ها و بازی‌های خاص طراحی‌شده، فیلم‌ و انیمیشن‌های انتخاب‌شده، یادگیری از خود و دیگری را تسهیل می‌کند. ارائه خدمات کوچینگ در کنار کارگاه‌ها، نیز میزان کاربردی بودن و یادگیری از دوره را تقویت می‌کند.

کارگاه‌های مهارت‌آموزی کیفکو مناسب چه کسانی است؟

هر فردی که دنبال یادگیری، تغییر رفتار پایدار و توسعه مهارت‌های نرم در خودش است.