آیا کوچینگ یعنی مربیگری؟

کوچینگ-یا-مربی-گری؟
افشین محمد

آیا معنی کوچینگ مربیگری است؟

احتمالاً شما هم این عبارت معروف را شنیده‌اید که می‌گوید: انسان، حیوان ناطق است. از این منظر تنها تفاوت انسان با حیوان، کلام است. البته