کارگاه تحول؛ چرا و چگونه؟ در پژوهشکده ارتباطات

کارگاه تحول؛ چرا و چگونه پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

کانون یادگیری فردا برای مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کارگاه برگزار کرد. کارگاه “تحول؛ چرا و چگونه؟” در روز ششم تیرماه سال جاری در پژوهشکده‌ی ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.