افشین محمد

کتاب مدیر در نقش رهیار
نوشتار

کتاب مدیر در نقش رهیار (کوچ)

بیشتر کتاب‌های مدیریتی به شما وعده می‌دهند که چیزی برای شما دارند، که مدیریت شما را متحول می‌کند، اما آنچه که شما را متحول می‌کند