اهمیت نقش

برشی از همایش تغییر نقش سازمانی

روایت اهمیت نقش ها- هر کسی مناسب نقشی است و برای نقش ویژه ای آفریده شده است. اگر نقش خود را بیابیم، مجبور به «نقش بازی کردن» نخواهیم بود! برشی از همایش «تغییر نقش سازمانی» – اردیبهشت ماه ۹۷