تاثیرات کوچ

چرا کوچینگ؟ چرا کوچ؟
افشین محمد

چرا رهیار (کوچ)؟

چرا رهیار؟-رهیاری (کوچینگ) چالش‌هایی را پیش روی هر مدیری قرار می‌دهد. شاید لازم باشد در سبک رهبری خود و روش‌هایی که ارزش افزوده ایجاد می‌کنید، تجدید نظر کنید.