تجربیات کوچینگی، وقتی رییست داد می‌زنه!

تجربیات جلسات کوچینگ

جلسات کوچینگ محل امنی برای واکاوی اتفاق‌های زندگی ماست، شکل‌گیری یک رابطه عمیق و همدلانه بین کوچ و مراجع، این شرایط امن را ایجاد می‌کند و فرصتی برای دیدن مساله، علت‌های پشت آن، احساساتی که ایجاد می‌کند و در نهایت رسیدن به نقطه آگاهی و اقدام فراهم می‌آورد. این فعالیت پرچالش، به مراجع خدمتی عرضه […]