تعریف کوچینگ

کوچینگ چیست؟
کوچینگ و منتورینگ

کوچینگ چیست؟

دراین مقاله می‌خوانید: ۱- تعریف کوچینگ و بررسی معانی مختلف آن ۳- تاریخچه کوچینگ ۴- تفاوت کوچینگ و منتورینگ ۵- مغز انسان و یادگیری

رهیاری یا کوچینگ چیست؟
امیرحسین قاضی

۱۰ تعریف ره‌یاری (کوچینگ)

من مدتی به دنبال مفهوم و ماهیت ره‌یاری (کوچینگ) بودم و در این مقاله قصد دارم مجموعه‌ای از تعاریفِ ره‌یاری (کوچینگ) را که در این مدت به آنها برخورده‌ام برای شما بیان کنم.