راهبری موثر

هشت ویژگی ضروری یک راهبر مؤثر
کوچینگ کسب و کار

هشت ویژگی ضروری یک راهبر مؤثر

رهبران خوب، علاوه بر فراهم آوردن جهت و مشخص کردن مسیر و الهام بخشیدن و راهنمایی کردن؛ شجاعت، شور و اشتیاق، اطمینان، تعهد و جاه‌طلبی