سمینار مدیریت دانش

حضور کانون یادگیری فردا در دومین سمینار مدیریت دانش
اخبار

در دومین سمینار مدیریت دانش

دکتر حسین گایینی مدیر عامل محترم کانون یادگیری فردا در دومین سینار مدیریت دانش در دانشگاه الزهرا سخنرانی نمود.