عدم قطعیت

استارتاپ کوچینگ کانون یادگیری فردا
امیرحسین قاضی

کوچینگ استارت‌آپ‌ها

یک کوچ می‌تواند کمک خیلی بزرگی برای یک استارتاپ باشد؛ با تکیه بر کنجکاوی و جستجوگری و قدرت دیدن پدیده ها از زوایای دیگر و همچنین با اتکا بر ابزار کوچینگ در مذاکره و گفتگو توان تیم را بالاتر ببرد.