مذاکره

نوشتار

چگونه با یک دروغگو مذاکره کنیم؟

تحقیقات بنیه‌دار در زمینه روانشناسی اجتماعی نشان می‌دهد که مردم اغلب اوقات دروغ می‌گویند. یک مطالعه معروف نشان داد که مردم به طور میانگین روزانه