کارگاه هوشیاری؛ چالش و فرصت

کارگاه هوشیاری؛ چالش و فرصت
اخبار

کارگاه هوشیاری؛ چالش و فرصت

کارگاه “هوشیاری؛ چالش و فرصت” در دفتر کانون یادگیری فردا برگزار شد. این کارگاه توسط دکتر فرزین فروزان ارائه گردید. در این ارائه دکتر فروزان