کاهش هزیته کوچینگ سازمانی

کاهش هزینه های کوچینگ سازمان
افشین محمد

کاهش هزینه کوچینگ در سازمان

دانستن این چهار نشانه، باعث کاهش هزینه کوچینگ سازمان می‌شود. بودجه خود را صرف افرادی کنید که تمایل و ظرفیت تغییر را از خود نشان می‌دهند.