مدل‌های اصلی کوچینگ

مدل‌های اصلی رهیاری (کوچینگ)

مدل‌های رهیاری-انواع مختلفی از مدل‌های رهیاری (کوچینگ‌) وجود دارد که در اینجا برخی از آنها را به طور مختصر بررسی می‌کنیم.